Senyals

Productes destinats a facilitar a qualsevol persona la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis

Descripció:

Identificació de les senyals

Composició del senyal​

Senyals fabricada amb tecnologia d’última generació de caràcter sostenible. Apostem per productes més conseqüents amb el medi ambient, per això, la nostra principal matèria primera, com és el PVC i l’alumini són adquirits en la CEE.

La vida útil de tots els seus senyals fotoluminiscents és de 13 anys

La vida útil dels productes es podrà veure afectada per les condicions ambientals del lloc d’instal·lació o emmagatzematge (condicions climatològiques i de l’entorn de treball). La deterioració dels senyals podrà ser superior en llocs d’instal·lació o emmagatzematge amb condicions ambientals adverses que en llocs amb condicions favorables.

Global Cardiac registra i documenta els mesuraments de luminescència realitzades a tots els seus lots fabricats podent així comprovar que continuen complint els nivells de luminescència exigits.

Transcorreguts els 13 anys de vida útil, els senyals podrien prolongar la seva utilització si els valors lumínics no són inferiors a un 80% dels exigits per la normativa vigent.

Metode de instalació:

Els criteris relatius a l’altura de la instal·lació, alineació dels senyals, sistemes de fixació etc. han de garantir que siguin visibles, clares i que no tapin als equips que intenten senyalitzar. La senyalització d’evacuació s’haurà d’instal·lar a una altura compresa entre 2 i 2,5 m, en cap cas a menys de 0,30 m del sostre. La senyalització d’equips de protecció contra incendis haurà d’instal·lar-se a una altura d’entre 1,5 a 2,2 m del sòl. Per a fixar els senyals a diferents suports com per exemple les parets o sòl, és recomanable utilitzar cintes adhesives de doble cara, silicona neutra o mitjançant caragols.

Magatzematge i conservació

– Emmagatzemar a temperatura ambient entre 10 – 25 °C i fins a un 50% d’humitat relativa.
– La temperatura de servei no ha de superar els 45 °C.
– Es recomana utilitzar per a la seva neteja aigua o productes neutres.